Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu | dodaj do ulubionych
BIP
Informacja dla osób niesłyszących
Biuro Obsługi Mieszkańca
Informacja o dniach i godzinach  przyjęć obywateli w sprawach  skarg, wniosków i interwencji
Plan Reagowania Kryzysowego GiM Jastrowie

Aktualności

 
2012-01-31

JASTROWSKA RADA SENIORÓW

 

30 stycznia 2012r. odbyło się I spotkanie Jastrowskiej Rady  Seniorów podczas, którego Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowia Piotr Wojtiuk  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Przybylski wręczyli akty powołania do Jastrowskiej Rady Seniorów.

Rada wybrała ze swego grona Przewodniczącego - Panią Krystynę Błońską, Zastępcę Przewodniczącego -  Pana Józefa Filipiaka i Sekretarza -  Panią  Elżbietę Piszczek.

Rada jest organem o charakterze doradczo - opiniującym Burmistrza Gminy
i Miasta Jastrowie w sprawach dotyczących osób starszych.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012

BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE

 

z dnia 20 stycznia 2012 roku

 

w sprawie powołania Jastrowskiej Rady Seniorów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.             Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r.
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28
poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) zarządza się, co następuje:

 

§1. Powołuje się Jastrowską Radę Seniorów jako organ o charakterze doradczo - opiniującym Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawach dotyczących osób starszych, zwaną dalej „Radą”, w następującym składzie:

 

1)      Błońska Krystyna

 

2)      Dębicka Teresa

 

3)      Filipiak Józef

 

4)      Harbuzińska – Turek Jadwiga

 

5)      Klekocki Henryk

 

6)      Lewczuk Teresa

 

7)      Piszczek Elżbieta

 

8)      Pulsakowska Hanna

 

9)      Robaszewska Wanda

 

10)  Roman Marianna

 

§2. Działalność Jastrowskiej Rady Seniorów polegać ma na określeniu priorytetów potrzeb i problemów seniorów miasta i gminy Jastrowie oraz przedstawienie propozycji
i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów.

 

§3. Jastrowska Rada Seniorów działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 10/2012

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

z dnia 20 stycznia 2012r.

w sprawie powołania Jastrowskiej Rady Seniorów

 

 

 

 

REGULAMIN

JASTROWSKIEJ RADY SENIORÓW

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Jastrowska Rada Seniorów, zwana dalej Radą, zrzesza osoby starsze z organizacji społecznych oraz osoby fizyczne działające na rzecz poprawy jakości życia osób starszych
oraz osoby z instytucji publicznych, które zajmują się problemami osób starszych
w Jastrowiu.

 

§ 2. Rada jest organem o charakterze doradczo - opiniującym Burmistrza Gminy
i Miasta Jastrowie w sprawach dotyczących osób starszych.

 

§ 3.      1. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu.

2. Rada działa na terenie gminy i miasta Jastrowie.

 

Rozdział II

Zakres działania Rady

 

§ 4. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz poprzez:

1)     ścisłą współpracę z władzami Gminy i Miasta Jastrowie przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań,

2)     przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań w perspektywie krótko i długoterminowych działań na rzecz seniorów,

3)     wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej,

4)     dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

5)     wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności
na rzecz seniorów,

6)     zgłaszanie uwag do stanowiących aktów prawa miejscowego,

7)     współdziałanie z Ośrodkiem Kultury w Jastrowiu w sprawie organizacji imprez dla seniorów,

8)     upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym, a przede wszystkim wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla tej grupy wiekowej.

 

Rozdział III

Organy i tryb pracy Rady

 

§ 5. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata, z zastrzeżeniem § 13 niniejszego zarządzenia.

2. W skład rady wchodzą członkowie powołani zarządzeniem Burmistrza Gminy
i Miasta Jastrowie.

3. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie.

 

§ 6. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego
i Sekretarza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

2. Wybrane osoby stanowią Prezydium Rady.

 

§ 7.  1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2.      Prezydium Rady ustala porządek obrad Rady.

3.      Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

4.      Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych

przez członków Rady, seniorów nie będących członkami Rady, a także w celu wyrażenia przez Radę opinii w sprawach przedstawionych jej do zaopiniowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

 

            § 8.  Posiedzenia Rady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Rady.

 

            § 9. Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.

 

            § 10. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

            2. Uchwały zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

            3. Przewodniczący przekazuje podjęte na posiedzeniu uchwały Burmistrzowi Gminy
i Miasta Jastrowie.

 

            § 11. Na posiedzenia Rady, Prezydium zaprasza przedstawiciela Burmistrza Gminy
i Miasta Jastrowie oraz przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu lub instytucji właściwych ze względu na przedmiot posiedzenia.

 

            § 12.  1. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera zwięzłe streszczenie referowanych spraw, podjęte uchwały, wyniki głosowania.

            2. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

            3. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

            § 13. Pierwsza kadencja Rady trwa do końca VI kadencji Rady Miejskiej w Jastrowiu.

 

            § 14. Obsługę Rady zapewnia Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.

 

            § 15. Zmiany Regulaminu dokonuje się z inicjatywy Rady po uzyskaniu opinii Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie na temat proponowanych zmian.

 

 

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

JASTROWSKA RADA SENIORÓW - galeria

 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
JASTROWSKA RADA SENIORÓW
 
 
PL EN DE
Interaktywny Plan Miasta
Formularz Kontaktowy do Urzędu
youtube
Wsparcie Gminy i Miasta Jastrowie dla nowych inwestycji
Gison
PRGOK
Ok Jastrowie
lgd
Zaadoptuj psa
Foto Galeria
papież
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pogoda
Statystyki
Licznik odwiedzin:
3485732
Dzisiaj:
684
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.196.101.118
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
tel.: +48.672662211, fax: +48.672662342, email: sekretariat@jastrowie.pl, http://www.jastrowie.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI