Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
mapa serwisu | dodaj do ulubionych
BIP
Informacja dla osób niesłyszących
Biuro Obsługi Mieszkańca
Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków i interwencji
Plan Reagowania Kryzysowego GiM Jastrowie

Kalendarium

 
 • 1363 - Jastrowie po raz pierwszy udokumentowane jako Jastrobe;
 • około 1560 - Hr. Stanisław Górka zmienia jastrowską ekonomię w wioskę;
 • 1570…80 - Martin Proch obejmuje sołectwo i zostaje pierwszym sędzią wiejskim aż do swojej śmierci w 1630 roku;
 • około 1580 - wielki pożar, prawie wszystkie domy z lewej strony Młynówki obróciły się w popiół;
 • 1580 - Martin Kadow, posiadacz dóbr młyńskich w Jastrowiu, przejmuje popadającą w ruinę kuźnicę żelaza przy ujściu Młynówki w Ptuszy i przebudowuje ją na młyn i tartak;
 • 1587 – mieszkańcy Jastrowia przechodzą na wiarę luterańską – ewangelicką, katolicki kościół zostaje przekształcony na ewangelicki;
 • 1588 - załagodzenie sporów granicznych pomiędzy Jastrowiem i pomorskimi wioskami: Samborskiem i Pniewem
 • około 1600 – protestanci budują nowy kościół w miejsce przejętego starego katolickiego; - młynarz Andrzej Nebell zakłada staw młyński ( przy moście na dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego )
 • 5 maja 1602 – Piotr Potulicki – starosta ujsko – pilski, pełniący jednocześnie obowiązki wojewody kaliskiego, podnosi Jastrowie do rangi miasta;
 • 1602…03 – Martin Kadow burmistrzem;
 • 5 marca 1603 – potwierdzenie praw miejskich przez Króla Zygmunta III Wazę;
 • 1610 – początek osiedlania Żydów w Jastrowiu, wtedy też otrzymują pierwszy przywilej;
 • 1615 – w wyniku pożaru spłonęły 23 domy;
 • 1619 – odrodzenie się katolicyzmu;
 • 17.02.1630 – król Władysław IV potwierdza prawa miejskie;
 • 1633 – po wymarciu męskich potomków w rodzinie Kadowów, Ptusza przechodzi w posiadanie polskiego dworu, od którego wydzierżawia ją Michał Betke i zmienia jej nazwę na Betkenhammer;
  - furmani przez nieostrożność wywołują pożar, który trawi prawie całe miasto;
 • 7.04.1634 – król Władysław IV zwalnia po pożarze Jastrowie od podatków na cztery lata;
 • około 1635 – w wyniku pożaru spłonęło prawie całe Jastrowie;
 • 24.10.1635 – uregulowanie granicy pomiędzy Jastrowiem a Płytnicą;
 • 20.01.1637 – starosta Grudziński zwalnia mieszkańców Jastrowia od „wkręcznej roboty”, czyli konieczność odrobku pańszczyzny na rzecz starostwa w Łubiance, 25 lutego potwierdza to król Władysław IV;
 • 30.12.1638 – jastrowska rodzina Betke otrzymuje od Władysława IV królewskie potwierdzenie prawa własności Ptuszy;
 • 1640 – pożar w Jastrowiu, mieszkańcy prawdopodobnie otrzymują zwolnienie od podatków;
  - w mieście jest 5 cechów rzemieślniczych, kowale różnych specjalności łączą się w 1646 roku w jeden cech;
 • 16.06.1649 – król Jan Kazimierz potwierdza prawa miejskie Jastrowia;
 • około 1649 – rodzina Betke zdobywa ( prawdopodobnie kupuje ) sołectwo, a więc i urząd sędziowski, który sprawować będzie do 1733 roku ( z przerwą 1660 – 76 );
 • 1655…56 – wskutek wojny szwedzko – polskiej w mieście panuje niewyobrażalne ubóstwo;
 • 1655…56 – interwencja królowej Marii Ludwiki, która zabiera zdrajcy nazwiskiem Kelm majątek młyński;
 • 1659 – ponowne splądrowanie przez Szwedów miasta, z którego pozostają jedynie ruiny ( 1 dom kamienny, 3 większe i 77 małych ); młyn przechodzi na własność rodziny Betke, co potwierdza król;
 • 1659…1660 – liczące 180 domów mieszkalnych miasto musi zapłacić ośmiokrotnie zwiększony podatek kopytny, na jego pokrycie bierze pożyczkę 1020 florenów; pod koniec tego roku nadciągający Szwedzi plądrują miasto, niszcząc 61 domów; jastrowianie wstrzymują płacenie podatków;
 • 30.10.1670 – król Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdza prawa miejskie i nadaje przywilej na dwa nowe jarmarki w roku, ale też sześciokrotnie podnosi cło na moście ( z 0,5 grosza na 3 grosze )
 • 18.11.1677 – starosta Grzymułtowski daruje miastu dom kamienny z przeznaczeniem go na ratusz i uwalnia od podatku; ujednolica miarę zbożową;
 • 20.11.1677 – król Jan III Sobieski potwierdza wszystkie przywileje miasta;
 • 1682 – w mieście stoi tylko 40 domów mieszkalnych;
 • 20.09.1687 – mieszkańcy miasta piszą skargę związaną z naruszeniem granicy od strony Pniewa, Borucina, Podgaja;
 • 1697 – w mieście naliczono tylko 137 mężczyzn;
 • 02.04.1697 – król August II potwierdza wszystkie dziesięć przywilejów, nadanych wcześniej przez starostów i królów;
 • 1700 … - wojna północna, w mieście na zmianę kwaterują szwedzkie, polskie lub rosyjskie wojska; 1720 – związany z tym bałagan administracyjny i sądowy był przyczyną braku zapisów w księgach miejskich; 22.04.1705 miasto otrzymało nakaz dostarczenia w przeciągu 14 dni oddziałom szwedzkim 40 cetnarów mięsa, 30 beczek piwa, 30 worków kaszy lub grochu ( w przypadku odmowy zagrożono splądrowaniem miasta );
 • 1712 – Jastrowie musi zapłacić 1960 florenów kontrybucji ( podatku wojennego );
 • 1716 – starosta Florian Naramowski reguluje granice między Jastrowiem a Płytnicą;
 • 1718 – starosta wydaje zezwolenie na uruchomienie w Jastrowiu folusza;
 • 15.04.1722 –starosta nie zezwala na usamodzielnienie się Ptuszy od Jastrowia;
 • 17.11.1722 – u karczmarza Krzysztofa Schrödera wybucha pożar; część miasta płonie zwolnienie od podatków na cztery lata;
 • 1726 – starosta Florian Naramowski wydaje zezwolenie na odbudowę zniszczonych zakładów włókienniczych, a włókiennikom wystawia nowy list cechowy;
 • 1726 – Katarzyna Dörr i jej matka Anna oskarżone o czary;
 • 08.02.1727 – na prośbę mieszczan zostaje wydane zezwolenie na ustanowienie przyczółku w Płytnicy w celu ochrony miasta;
 • 1728 – Żydzi zakładają cmentarz;
 • 1729 – ogień w tylnej części kościoła, płonie kościół parafialny i cztery miejskie domy, rok zwolnienia od podatków;
 • 1732 – posiadający wykształcenie wyższe radca Lemke osiada w Jastrowiu, gdzie pełni obowiązki lekarza; aptekę zakłada pochodzący z Łobżenicy aptekarz Bieniewski;
 • 1733 – ostatni proces przeciwko czarownicom;
 • 1733 – Krzysztof Betke sprzedaje włość sołtysią urzędującemu burmistrzowi Rysztofowi; wtedy praktycznie wygasa urząd sędziego miejskiego, jednak dopiero w 1757 roku miasto wykupuje od Rysztofa za 2600 talarów włość sołtysią i parceluje ją;
 • 1734 – saksońskie oddziały gen. Friese ( 5 tyś ludzi ) z książęcym bagażem maszerują przez Jastrowie do oblężonego Gdańska, żądając wysokiej jakości świadczeń;
  sierpień 1734 – płonie katolicka plebania, budynek szkolny, trzy domy mieszkalne, zniszczeniu ulegają akty i księgi kościelne;
 • 1738 – spalony dziewięć lat wcześniej kościół katolicki zostaje odbudowany z pruskiego muru;
 • 28.11.1738 – starosta Święcicki odnawia prawa miejskie;
 • 1738 – miasto otrzymuje prawo utworzenia bractwa kurkowego ( odnowione później w 1836 roku przez króla pruskiego );
 • 14.02.1739 – potwierdzenie przywilejów ( w tym 7 jarmarków ) przez króla Augusta III;
 • 1757…61 – ponowne przemarsze rosyjskich wojsk na Prusy, miasto powołuje dla ochrony milicjantów czyli pachołków;
 • 27.07.1763 – protestancka ludność miasta otrzymuje od biskupa Czartoryskiego zezwolenie na zatrudnienie ewangelickiego bakałarza i kaznodziei;
  kwiecień 1764 ogień spustoszył miasto – ogółem 114 domów, w tym 45 mieszkalnych; spaliły się księgi wieczyste;
 • 1765 – rektor Willich obejmuje obowiązki kaznodziei i nauczyciela ( 26.11.1768 został zamordowany przez konfederatów pod dowództwem Roszkowskiego );
 • sierpień 1770 – pierwsi pruscy żołnierze wkraczają do miasta; kolejne ich oddziały kwaterują tu do 1772 roku;
 • 13.09.1772 – pruski patent na posiadłość Prus Wschodnich;
 • 01.10.1772 – otwarcie w Jastrowiu Urzędu Pocztowego;
 • 16.12.1772 – na polecenie pruskiej wojennej izby skarbowej do miasta wprowadzone zostaje komando składające się z 5 huzarów, gdyż mieszkańcy nie zapłacili żadnych podatków;
 • 25.02.1773 – burmistrz Tyc w imieniu ewangelickiej gminy prosi króla o zwolnienie z obowiązku płacenia daniny na rzecz Kościoła Katolickiego, a także wyłączenie ewangelickich mieszkańców spod jurysdykcji katolickich duchownych; wnioskuje, aby oba kościoły funkcjonowały odrębnie;
  w tym samym roku założono w gminie ewangelickiej księgi kościelne;
 • 1773 – w zakładach sukienniczych naliczono 180 członków cechu, to szczyt jego rozwoju – rozwiązano go w 1886 roku;
 • 1774 – zlikwidowanie istniejących dotąd dwóch urzędów: burmistrzowskiego i wójtowskiego, czyli sędziego miejskiego; założenie w Jastrowiu powiatowego urzędu sędziowskiego podległego prawnie nadzorowi policji;
 • 19.04.1777 – rozpaczliwa prośba mieszczan do wojennej izby skarbowej o obniżenie podatku;
 • 1777 – aptekarz Chr. Friedr Dihrberg zakłada aptekę, która uzyskała aprobację głównego kolegium medycznego;
 • 01.10.1780 – założenie ruchomej poczty między Jastrowiem a Piłą;
 • 1786 – rząd przekazuje 600 talarów na urządzenie w mieście trzech domów gościnnych dla przyjeżdżających na targi; w tym samym raku miasto uzyskuje 2000 talarów na budowę farbiarni dla zakładów sukienniczych, dwa lata później przybywa z Maklemburgii kwalifikowany garbarz;
 • 1786 – w mieście działa 8 cechów: sukienniczy, szewski, kowali i płatnerzy, krawiecki, piekarski, stolarski, masarski oraz rymarski; doskonale rozwijający się cech szewski liczy 155 mistrzów;
 • 1786…87 – budowa pierwszego ewangelickiego kościoła parafialnego, w listopadzie 1787 poświęcenia dokonał pastor Hanow z Samborska, 10 lat później kościół otrzyma trzy dzwony;
 • 1788…93 – procesy graniczne miasta z sąsiednimi pomorskimi wioskami;
 • 1789 … - na terenie miasta przestają obowiązywać prawa regulujące gospodarkę drzewną i rybackie ustalone wcześniej dla Kościoła Katolickiego, w 1824 roku zlikwidowano naturalne świadczenia na jego rzecz;
 • 1793 – Żydzi za 30 talarów nabywają plac budowlany pod synagogę;
 • 1802 – rozbudowa i urządzanie ratusza na koszt rządu;
 • 1807 – duże połączenie pocztowe pomiędzy Berlinem a Królewcem nadal prowadzi przez Jastrowie;
 • 1807 – 09 – w Jastrowiu na przemian kwaterują wojska napoleońskie i pruscy ułani lub huzarzy;
 • 12.03.1809 – w mieście wprowadzony zostaje miejski porządek Steinschen;
 • 17.11.1809 – na mocy królewskiego zarządzenia Jastrowie staje się miastem garnizonowym ( po protestach mieszkańców garnizon wyprowadzono w latach 1816 – 17 );
 • 1810 – Żydzi, czując się zagrożeni, proszą władze miejskie o ochronę;
 • 1812 – Żyd Simon z Karlina zakłada fabrykę wyrobów tytoniowych;
 • 1812 – 13 – niepokoje w mieście związane z przemarszem wojsk francuskich;
 • 1813 – mieszkańcy przesyłają prezenty do bataliony ochrony terytorialnej; ufundowany wówczas ze składek mieszczan sztandar wisiał do II wojny światowej w protestanckiej świątyni;
 • 1815 – przejazd przez miasto cara Aleksandra I;
 • 1817…21 – przekopanie kanału łączącego jezioro Duże z Małym oraz jeziora Dużego z rzeką Gwdą. Poziom wody obniżył się o około 2 metry, zmienił się też kształt jezior, na odsłoniętych brzegach urządzono łąki;
 • 1821 – sprzedaż dóbr miejskich w celu spłaty starych zobowiązań wojennych;
 • 1824…30 – oddzielenie ziemi, na której obowiązywało prawo wspólne mieszkańców ( związane m.in. z prawem wypasania bydła, zbierania chrustu itp. ) od dóbr miejskich, likwidacja niektórych przywilejów; wiążące się z tym liczne procesy sądowe w Kwidzynie, Gdańsku i Berlinie;
 • 1826 – Fryderyk Wilhelm III w Jastrowiu;
 • 1827 – proces z Ptuszą, uregulowanie granic między obu miejscowościami;
 • 1827 – proces z właścicielem o wielkość stawu młyńskiego, jego czyszczenie i wysokość poziomu wody (30.11.1838 masowa petycja ludzkości o ponowne napełnienie wodą stawu młyńskiego);
 • 1828 – utwardzenie traktu berlińsko – królewieckiego w mieście w związku z przebudową drogi Berlin – Królewiec;
 • 1828 – obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie ( 1483 osoby );
 • 1830 – ugoda miasta z mieszkańcami o prawa do miejskich lasów;
 • 1831 – epidemia cholery, zamknięcie bram na 24 dni – wejścia pilnowało 24 wojskowych;
 • noc z 6 na 7. 07. 1832 – na Psim Skraju ( dziś ul. M. Konopnickiej ) wybucha wielki pożar, w ciągu pół godziny spłonęło 20 domów;
 • 1834…35 – duże pożary w lasach miejskich;
 • 14.08.1836 –odnowienie statutu bractwa kurkowego przez króla pruskiego;
 • 1836 – przeniesienie sądu miejskiego i ziemskiego do Wałcza;
 • 28.05.1837 - ułożenie kamienia węgielnego pod budynek szkoły miejskiej ( istniejący do dziś na rogu ulicy Wojska Polskiego i M. Konopnickiej );
 • 1838 – król Fryderyk Wilhelm IV i jego następca w Jastrowiu;
 • 1839 – budowa młyna wodnego przy ujściu kanału łączącego jezioro Duże z Gwdą ( później zamknięto młyn i urządzono w nim restaurację Waldseemühle );
 • 1841…46 – gonitwy koni w czasie jarmarków na świętego Michała;
 • 1842 – miasto otrzymuje własny budynek sędziowski ( obecnie Żymierskiego 65);
 • 1843 – król Fryderyk Wilhelm IV przekazuje cechowi sukienników pierwszą maszynę parową wraz z wyposażeniem, umieszczono je w zakładzie sukienniczym nr 1, znajdującym się naprzeciwko stawu młyńskiego przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego;
 • 1846 - urządzenie przez von Ostena Domu Sierot;
 • 1849 - utworzenie w Jastrowiu delegacji (deputacji) Sądu Powiatowego w Wałczu;
 • 1851 - ulice Jastrowia otrzymują oświetlenie naftowe;
 • 1.05.1853 - otwarcie katolickiej szkoły podstawowej(trzy lata później staje się ona publiczną);
 • 1856 - Radtke kupuje folusz na Młynówce (od strony Podgaja) i przebudowuje go na młyn;
 • 1856 - budowa szosy Jastrowie - Złotów;
 • 1857 - przy ulicy Królewieckiej (dziś Żymierskiego) zostaje otwarta fabryka maszyn i odlewania żeliwa Windeck. Wg niemieckiego kalendarium K. Ruprechta w 1930 r. firma już nie działała w Jastrowiu. Po wojnie w latach 1945-52 firmę prowadził Bronisław Fortuna, po czym została ona upaństwowiona i przekazana przemysłowi terenowemu;
 • 1858 - rozbudowa szosy Jastrowie - Piła;
 • 1859 - ewangelicka szkoła podstawowa zamieniona zostaje na powszechną;
  pomiędzy 1860 a 1870-założenie prywatnej szkoły pedagogicznej (wkrótce została upaństwowiona i zbudowano dla niej nowy obiekt przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego);
 • 1861 - urządzenie strzelnicy miejskiej z restauracją;
 • 1863 - otwarcie fabryki płótna w Jastrowiu;
 • 11.06.1866 - ułożenie kamienia węgielnego pod budowę nowej synagogi;
 • 1872 - zlikwidowanie daniny na rzecz kościoła katolickiego (w ramach polityki Kulturkampf) dwa lata później następuje sprzedaż ziemi kościelnej w Płytnicy na rzecz fiskusa;
 • 15.05.1879 - uruchomienie kolei Szczecinek - Piła;
 • 1879 - jastrowski urząd sędziowski zostaje zredukowany do tylko jednego sędziego, a zasięg jego działania zmniejszony;
 • 1880 - powołanie w Jastrowiu pierwszej w powiecie wałeckim straży pożarnej;
  - rozebranie walącego się kościoła ewangelickiego, położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię, którą poświęcono 18.08.1882;
 • 1882 - otwarcie budynku szkolnego przy ulicy Garncarskiej - dziś Kilińszczaków - (rozbudowanego w 1913);
 • 1883 - otworzenie w miejsce dyliżansów stałej linii pocztowej, zajmującej się ekspedycją listów kursujących na trasie Jastrowie – Wałcz (poczta osobowa );
 • 1886/87 - otwarcie szkoły zawodowej;
 • 1894 - połączenie miejskich ewangelickich szkół;
 • 19.08.1894 - poświęcenie pomnika poległych żołnierzy niemieckich;
 • 1899…1900 - budowa miejskiej elektrowni (działa do 1947 );
 • 1.10.1908 - otwarcie linii kolejowej Czaplinek - Jastrowie;
 • 1909 - poświęcenie nowej sali gimnastycznej;
  - duży pożar przy głównej ulicy miasta;
 • 1912-13 - budowa nowego kościoła katolickiego;
 • 10.09.1914…10.09.191 - oddanie do użytku linii kolejowej Jastrowie - Złotów (różne źródła podają inne, choć zbliżone daty);
 • 1914 - wybudowanie miejskiego dworca kolejowego;
 • 1914 - początek I wojny światowej: otwarcie szpitala wojskowego w hali gimnastycznej, rok później urządzenie szpitala wojskowego nr 2 w szkole katolickiej, trudności w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze;
 • 9.01.1919-20 - powołanie ochotniczej obrony cywilnej w celu ochrony miasta;
 • 20.04.1919 - pismo protestacyjne mieszkańców przeciwko oddaniu wschodnioniemieckich ziem;
 • 1922...26 - wybudowanie osiedla w trójkącie dzisiejszych ulic: Grunwaldzkiej, Świętojańskiej i Narutowicza;
 • 1922...24 - otwarcie pełnej sześcioletniej szkoły średniej dla absolwentów sześcioklasowej szkoły elementarnej w miejsce zamkniętej w 1920 roku szkoły pedagogicznej;
 • 1926...29 - budowa osiedla domków jednorodzinnych na Jastrowskich Pagórkach (dzisiejsze ulice: 2 lutego i Zawiszy);
 • 1926...1927 - wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej do głębokości 567 metrów przed przejazdem kolejowym na drodze do Piły ( pierwsze na terenie wschodnich Niemiec );
 • 1926...28 - powstanie SA w Jastrowiu, później utworzono także NSDAP,SS i HJ;
 • 1929...31 - budowa zapory na Gwdzie;
 • 1929...31 - budowa ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Dużym,
  - otwarcie kąpieliska w 1931;
 • 1932...33 - regulacja Młynówki i zasypanie stawu młyńskiego;
 • 1932...34 - rozebranie wieży ratuszowej, wybudowanie nowego mostu młyńskiego;
 • 1933...34 - zalesienie Jastrowskich Pagórków, postawienie pomnika A. Hitlera;
 • 1934...36 - budowa gmachu sądu przy ulicy Złotowskiej ( poświęcenie 22 maja 1936 );
 • 6.02.1937 - modernizacja sieci telefonicznej na "samowybierającą";
 • 2.02.1945 - wyzwolenie Jastrowia;
 • 26.08.1946 - zamknięcie szpitala miejskiego w Jastrowiu, a jego dyrektor - Stefan Opaliński - zostaje kierownikiem miejskiego ośrodka zdrowia;
 • 1952 - państwo przejmuje dawne Zakłady Windeck, od 1968 roku w ich budynkach działają zakłady metalowe Jasmet, od 1969 nawiązujące kooperację z Rometem;
 • 1954 - otwarcie zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego i skupu runa leśnego przy ulicy Jagiellońskiej, nowy zakład uruchomiono w 1991;
 • 1960 - wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik na Górze Wolności, w tym samym roku rezygnacja z planu i utworzenia kopalni surowców mineralnych;
 • 1966 - otwarcie zakładów betonowych produkujących na potrzeby gospodarki komunalnej (późniejsze KBK);
 • 1970 - rusza produkcja w "Jastrobecie";
 • 1970 - wybudowanie pierwszego czteropiętrowego bloku przy Woj. Polskiego 14;
 • 1972 - wybudowanie osiedla przy ul. Grunwaldzkiej, rozpoczęcie budowy domków jednorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego;
 • 1977 - otwarcie przedszkola nr 3;
  - Jastrowie uzyskuje tytuł Krajowego Wicemistrza Gospodarności;
 • 1.10.1978 - oddanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy AL. Wolności;
 • 1980 - rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego przy ulicy Wojska Polskiego;
 • 1983 - budowa domu przedpogrzebowego;
 • 1983 - oddanie miejskiej oczyszczalini ścieków;
 • 1984 - oddanie do użytku ośrodka zdrowia;
 • 1986 - przeniesienie produkcji Zakładów Rowerowych Romet do nowego obiektu przy ulicy Narutowicza;
 • 1990 - uruchomienie Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
 • 1990 - przebudowa wiaduktu kolejowego;
 • 1996 - gazyfikacja miasta;
 • 1997 - przebudowa głównego skrzyżowania;
 • 1999 - oddanie do użytku Hali Sportowej w Jastrowiu;
 • 5.02... 29.09.2002 - obchody 400-lecia nadania praw miejskich;
 • 2002 - oddanie do użytku nowej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy;
 • 24.10.2004 - podpisanie aktu partnerstwa z gminą Steinfeld;
 • 06.08.2005 – podpisanie aktu partnerstwa z węgierska gminą Bonyhăd;
 • 2005 - oddanie do użytku placu im. Jana Pawła II;
 • 21.05.2005 - uroczyste obchody 125 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu;
 • 04.09.2006 - oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sypniewie; 
 • 06.10.2006 - oddanie do użytku 12 - sto rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego;
 • 2006 - modernizacja ulicy Roosevelta;
 • 2006 - remont sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Jastrowiu;
 • 15.06.2007 - 50 - lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu;
 • 21.07.2007 - 50 - lecie klubu sportowego "Polonia"
Joanna Dudek
PL EN DE
Interaktywny Plan Miasta
Formularz Kontaktowy do Urzędu
youtube
Wsparcie Gminy i Miasta Jastrowie dla nowych inwestycji
Gison
PRGOK
Ok Jastrowie
lgd
Zaadoptuj psa
Foto Galeria
papież
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Pogoda
Statystyki
Licznik odwiedzin:
3485707
Dzisiaj:
683
Gości on-line:
4
Twoje IP:
54.196.101.118
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
tel.: +48.672662211, fax: +48.672662342, email: sekretariat@jastrowie.pl, http://www.jastrowie.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI